آموزش بویایی بری “بازگرداندن حواس” – تکس کارکار


برو به طول مأموریتت،گیری، بسیاری، مردم، گذرش، کاردا و خه، حس بویایی، و چاشایی، خود رعاز، دادا، دادا. این مهمترین چیز در جهان است.

موسسه خیریه AbScent به عنوان هدف آن پایان دادن با عدم تعادل پویایی است، Mizban Kargah Hai Amozch Pouyay der London Bode Est.

رپ راک، ساراشپس، غذا، خیابانی، آست، یاکی از شخصی است که توانی بویی خود را از دست داداست. یا آمیدوار آستکه آموزش بها یا ایجازه دهود دوباره بو کند.

یا گفت: کجاست فاکتور بزرگ درزندگی، شامه است، شما آن را، معلوم است، می گیرید. مردم به شهر شوندی کره ای می رود و این یک واقعیت است.

ویدیو با واسطه Gem O’Reilly

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر