آنها برای تفریح ​​سنگی به سمت آن پرتاب کردند.


نادر 12 ساله و پسر عمویش حسن-10 ، آنها در حال بازگشت به خانه بودند که یک شی کوچک فلزی توجه آنها را جلب کرد. آنها برای تفریح ​​سنگی به سمت آن پرتاب کردند. معدن بودبه نادر در اثر انفجار از ناحیه پای راست دچار آسیب شدید شد.

Nadir անը Hasan live in A. روستایی کوچک در مرز با پاکستانبه بسیاری از مهمات منفجر نشده از دهه ها درگیری باقی مانده است.

نادر را در بند بچه ها درمان کردیم مرکز جراحی کابل در چند هفته

سوابق کمکهای اولیه اورژانس و مراکز جراحی قربانیان جنگ در کابل پاییز لشکرگاه با حمایت اتحادیه اروپا و دفاع مدنی و کمکهای بشردوستانه – ECHO.دیدگاهتان را بنویسید