اردوغان حقوق خود را بوشناس کالین کاپرنیک پری پرداخت حزینا کلباد شکافی خساوی امریکایه حی که در مرغایی به پلیس کیستا شادند پیوند خورده است.


شرکت سازمان، خود را بشناس کالین کاپرنیک یاک “نوآوری کلباد شکافی” را پرای دیدگاه های خود کلباد شکافی Dom Raigan Prai Khanwadeh Hai Qurbanian Marg Hai با Pliss رسانه کردی مرتبط است.

در سازمان، رز چهارشنبه، در بیانیهی در، و سایت خود، خلق اثر نظری در آراء او، «دومین کلباد شکافی رایگان پرای خانوادا های قربانیانی که عزیزان خود را به شهادت مارگ، نشی از پلیس، ایلام اذان. “

وای افزود: «خدمات دیدگاه‌های ایشان به‌عنوان مسیر جامع ابداع، گنبد کلباد شکافی، افشای یافته‌ها اولیه و سینه‌های گذرش نهایی کلباد شکافی است.

سازمان، سابق تیم سان فرانسیسکو ۴۹رز نز در بیانه خود مرگ مرتبط با پلیس را اینگونا تعریف من کاند که “زمانی رخ می دوه که یاک فرد دار هنگام از نیرو مرگبار واسطه افسران پی پا پی پی پیس پیس گریا.”

«مرگ های مربوط به محل شمیل مرغ های است، زمانی که من شروع به دیدن آنچه دیدم. مرغایی که شروع کردی، شمیل، مرغایی، چنانکه وقتی با تفاسیر تماس گرفتند، قانون کردی، قانون کردی، نظر دادی، رد کرد، حمل و انتقال داد یا رخ میداد را زندانی کرد. بنابرین، مرغایی قبل از از بازدشت شمیل مرغایی در حالی که بازدشت میچود.

پیشنهاد کلباد شکافی شمیل تیمی به عنوان آسیب شناس، های درای گواهی، مدیر آس.

پاتولوژی حی دارای گواهی هیات مدیرهنگام انگام کلباد شکافی دوم با تکه بر اصول پزشکی قرار حقوقی شادده به تور آینی، کرامید و پشتکار کار خوهند. تصحیح بیانیه امده اسیب شاناسان چه کردند با دنبال حقیق خواهان بود تا سالم ترین آلت مارگ رااز از زار پژشکی بری خانواده قربانیان فرحم کنند.

کجاست اختراع آها که به خاطر تاریخ وفات اهل خانوده است به شهادت مارگ به گواه قرار دادن تجربه غضب و دلخراش. کجاست ابداع دنبال، کجاست خیابان که با آتامینان از روشهای پاپشکی قانونی و اطمینان از آغاهی از اینکه آسیب شناسان کلباد شکافی را با بیطرفی انجم خواست داد، منبی خانواد براهی قربانی.

وی اوزود: «پتولولوژیست بسیار مورد تأیید، با وساطت مدیر مادور زمینه، کاری خود، سیار، با تجربه و احترام به هستند، و به نظر او حقیقت امر توسط مارگ قربانی، محو شدن می کناند.»

Aqai Kapernik Der Sal 2016 KMP Rights Khoud Ra Basnas Kurdish Foundation. هدف اصلی «پیش‌پرد آزادی و رفاه مساجد سیاه‌پست و قهاپست به‌عنوان جاده آموزش، خودتوان‌سازی، بسیج توده‌ای و ایجاد نظام جدیدی برای نوادگان پدرم رقه می‌بخشاد» است. در این وب سایت، کردی مانند رهبران نشان دهنده تغییر روحیه است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر