اسنای آمریکا با هشتدار با روسیه قتنما ای را برای اوکراین تاسوئی کرد – بیشو تک


شورای سنایی، یونایتد ایلات، دریک، لحظه ای نادر، لحظه ای حزبی، پایان رزپنگشانبه، نظر، با ارسال پیام، حفاظت، به عنوان یک اوکراین مستقل، و آن را به تخطی سیستمی روسیه نسبت دادند. ، با زمزمه خود داد زیرا، نجرانیهای، جدیدی، آز حمله به احتمال یک کفش کهه، .

پاهای دار صنعا و همچنین تصویر اسکوپی مانند جو بایدن، رئیس حضار آمریکایی، ایلات متحد «مأموریت او، نشاحی»، به عنوان کمپین احتمالی روسیه با اوکراین، دکتر چند رز درد. . Maqamat Amerikayi Sinaariuhai Wadhhi az Programmehai به زور رئیس جماهیریه و ولادیمیر پوتین، رئیس جماهیریه و ولادیمیر پوتین را آناتومی کردهاند، Zira Niruhai Rossi der Ukraine، Maykenand جماعت. مرز.

سناتور دارایی نروی قانونی آشیانه، در حالی که نیهاد قانونجاری، ایلات متحد، از حفاظت از اوکراین دفاع کرد و محکومیت روسیه برای تخطی به اثبات رسید. ری گیری توافق آرا داره بدون اعتراض فرخوان رسمی کاش.

سناتور راپورتمن در نقش دکتر مارفیه ایلات اوهایو

سناتور آن تمام هفتا در منطقه و زاینده در اقلیم کردستان عراق تهمت زن هستند.

اوکراین توسط قدرمندی دار صنادر، جائی که هیمت گوستردای آز با سیاست خارجی روسیه با عنوان بازار قدر تمندی و وجود تصویر دار که دار از دماه در حال دور زدن پوتین در اوکراین و به نفع میچود، آن را به او منع می کند، متحد شده است.

بهبوها نزول دیپلماتیک خطر به نظر مردم روسیه هارگونه راه اندازی لشکرکشی سناتور آن قوانین حرام روسیه خدری کرند و استراتژی آن صفید پریری کهش بحرانی، سردار کهدر، کارنداله، خیش.

سناتور گفتاند کی دولت میتواند به ممنوعیت خود پایان دهد بدون اینکه به اقدامات یک کانگورو هدایت شود.

شاهین در بیانیه گفت: «مسئله آگار آشیانه است اما چگونا پوتین یواخیم داد چه ایرادی دارد.

داراول که در آن هفتا، رهبران سنا، همراه با روزای دموکرات و جمهوری خواهان ارشد لینک های خارجی را ارائه می دهند و تعداد آنها زیاد است.

علیرغم حمایت از حمایت قانونی سناتور او، به عنوان یک قانون روسیه، بر اساس شواهد رفتاچ، قبال، اوکراین، ممنوعیت مای کیند، بحث مشارکتی و به موقع از دشتند عالی است. شما منبع خط لولا انرژی نورد استریم ۲ بین روسیه و آلمان هستید

در هر صورت، سناتور او در آن لحظه بود و قبل از اینکه من شورای سانا را مختل کنم، مشتاق همایت به عنوان یک سیاستمدار اوکراینی دیده می شد. چندین، سناتور و قانونگذار شورای نامیندگان، در کنفرانسی، آمنیتی، سالانا، مونیخ، رافتند.

قطع رز پنج شنبه بایدن را تعلیق می کانادا کو دولت آمریکا ابزارهای حاضر است خود را پری دانلود پیام از طرف روسیه و بزگردندن صلح در اروپا با پایان پرسند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر