المان قائق تفریحی علیشیر عثمانوف میلیاردر روسی RA دستگیری کردها – اخبار فناوری


گذرش ها ها هاکی از آن آست که مقامات آلمانی قایق تفریحی ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به یک میلیاردر روسی علیشیر عثمانوف را در کارخانه کشتی سازی هامبورگ دستگیری کاردا و.

عثمانوف که میلیاردر نیست خیلی می خواست و یک کمپین روسی با اوکراین در ۲۴ ماه با ممنوعیت این ایالت فدرال در اروپا با شیداند صورت گرفت.

متری ۱۵۶ است و ارزش ۶۰۰ میلیون است و در موتورهای قایق جیوه زیاد است.

Maqamat Hamburg Kesti 156 Metric Dilbar Ra Arqaf Karandand, Zira Qaiq Hai Tafrihi Related to Peng Billionaire Digger Digger Right by Sammt Maldeo Girardi Harkat Karand. فقط یک نام برای وزیر امور خارجه امور بارداری و حمل و نقل، نماینده مجلس گرانت شاپس در مجلس ارسال کنید، کنترل کناندگان بندر، بریتانیا همچنین، ورود یک گروه کاشتی مرتبط با روسیه، یا نام این شخص ممنوع است. توسط فدراسیون روسیه ممنوع است.

نام Ameda Bud کجاست: –

تصمیمات مثبت میکند که بنادر نباید احتمال کشتى مخرب توسط بندری رحیم کند.
انگلستان آگر بدانند ای دلیل منطقی به نظر مشکوک دشت بشند که کیستی.
(اِ) کسیتی تحت مالکیت، اجاره یا اداره

ب) کشتی تحت مالکیت، کنترل، ایجاره یا ایدارا، شدت وساطت افراد متصل به روسیه،
ج) کیستی با پرچم روسی،
دی
(ح)

دکتر هیمین هال، دکتر پارلمان بریتانیا، بوریس جانسون، نامی گاید که آیا رومن آبراموویچ، میلیاردر روسی با ممنوعیت مقابله با خاوحید، اوه خوب.

آبراماویچ صاحب باسگاه چلسی است و دارای تدادی پادشاه بریتانیا و هلیکوپتر هلیکوپترها سوپراسپرت ها و قایق های تفریحی. این یک میلیاردر روسی است که به نظرتخلیح درایی های خود، بشگاه چلسی را می فراستد به سرعت محو می شود.

Bisiyari Mi Goind ke Abramowych فقط بریتانیا خوب کار کردی قسم بهت خوش بگذره کوئیز دادی یا پوتین روسی لینکش خوبه آخه.

ما از نظر سیاری عضروشاء متاسفیم که به خاطر روسیه در دست حرام و فرعیات آن است، اما به خاطر پزارند نیست. ستارگان ورزاشی مناند رانده فرمول یک، مازپین ایس راندجی دِر بریتانیا جلوگیر شدا و – هچ راهی هست نرد که مزپین با جینگ دکتر اوکراین وصل داشه بود، اما یا پرداخت با هر گونا مزاتی راب شد به شد.

آبراموویچ چه خبر است برای شانس پدرش میچود تا پشگاه چلسی را پفروشاد وضعیت فعلی به قول خودش علیگرش درایه روسی پاارش بالا را با اثرقداری دستگیری فوری کردستان»؟ سوال من کجاست؟این راز استریمر رهبر حزب کارگیر،پارلمان،مطرح اقلیم کردستان است.

بوریس ماهارت هی شعبدا بازی خود را با تاپ نچان می داده

بوریس یانسون هارگس، گفت: «ناکرادا که تاردار هیچ یک از پسگاه های فوتبال آست، آگ زمانی که شهردار لندن پاد گیو که «هاما باشگاه های لندن» را دوست درد که چلسی یی آهست.

من جواز دارم، کرسی دارم، کرسی دارم، رکود منشأ آتش است، علت آتش است، با افراد صاحب نفوذ، شخص با نفوذ، و مدت زیادی است به نظر من، هستم. ترس، من از برنامه می ترسم، از بوریس می ترسم، در کتاب امید بالا، مردم بساد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر