امروز آخرین مهلت مالیات فدرال است – وست ساز


St. لویی – امروز آخرین مهلت مالیات است.

دوشنبه آخرین مهلت فدرال برای تشکیل پرونده و پرداخت مالیات فردی است. IRS انتظار دارد ده ها میلیون فایل الکترونیکی و کاغذی در آخرین لحظه ارسال شود.

از ۸ آوریل، IRS بیش از ۱۰۳ میلیون بازگشت دریافت کرده است. بیش از ۶۳ میلیون بازپرداخت به ارزش بیش از ۲۰۴ میلیارد دلار صادر کرد.

استخدام بی سابقه و عقب ماندگی عظیم می تواند برخی از بازده ها را در سال جاری به تاخیر بیندازد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر