انتظارات زنان در طول اپیدمی کراکر Tex 60 درصد افزایش می یابد


با این حال، با آخرین داده‌ها که نشان می‌دهد کارمندان بیش از نیم میلیون آزمایش، نظرسنجی و روش را در ژانویه نسبت به ماه مشابه سال گذشته انجام داده‌اند، در برابر تاخیر کووید پیشرفت دارند، در حالی که میانگین زمان انتظار برای درمان انتخابی کاهش یافته است. “بیش از شش هفته پس از اوج همه گیری – همانطور که در طول اپیدمی اتفاق افتاد، لطفا در صورت داشتن هر گونه نگرانی به مراقبت خود مراجعه کنید.”

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر