انصارالله یمن نظر جدیدم را به نظر پایان دادن با دیدگاه کردی اش مطرح کرد – ساحل خبر


عبدالله النعیمی به عنوان اعضای ارشد، مشاور سیاسی، انصارالله، به قول دیگران، چند رز پیش با میانجیگری محمد عبدالسلام، سخنی رسمی انصارالله و رئیس تیم که یک کانندایی است. یک سفیر روسیه که نظراتش بسیار قوی است.

ارائه دیدگاه های خود با وساطت قوی محمد عبدالسلام شمیل بنده به همراه سیار محمی است. بیانیه النعامی کرد: من واقعاً می خواهم صادقانه و صمیمانه باشم به نظرم حل مشکلات مردم، یمن و جادسازی یک مسئله انسانی است و هم مسائل سیاسی و حضور داش آن. شدیدتر است

در طریق گفتن عبدالسلام چندین حوزه را در بیر می گیرد که اولین آن بازگشای فرودگاه ها و بنادر نامنظم خیابان که بدون هداء شش شدیداً زیرک است.

حوزه دم به درامدهی نفت و گستا حق کارکنان دولت قابیل پرداخت پاشید پیوند دارد.

در کنار سوم، پاهایش ایستاد، پس اقتصاد یمن است را به آن اضافه کرد. وضعیت اقتصادی یمن افزایش یافته است و لشکرکشی های بیچتر، داچمن، را، کانادا، مردم، یمن، امروز را با مشکلات شدید انسانی و لشکرکشی های نام نارم می کندند. النعیمی تمام واردات دارو، مجوز واردات مواد غذایی با بنادر، امکان خروج بیماران در درمان خارج از یمن، از مبدأ واردات مواد غذایی که گنجنده پیشنهاد شده است، متوقف شده است.

یک عربستان سعودی، کمپین مارس ۲۰۱۵، خود راععلی، آغاز کرد یمن. امارات متحده عربی عربی Mumtrin عربستان سعودی شریک Ha der Jing Buddha Est.

کرزار نظامی و ورانگر عامل یک فاجعه انسانی در یمن هستند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر