ایران هشدار می دهد که افراط گرایان به شیعیان و مسلمانان سنی رحم نمی کنند


سفارت ایران در کابل هشدار داده است که نه مسلمانان سنی و نه شیعه در برابر اعمال جنایتکارانه گروه های افراطی در امان نیستند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر