بازمانده حمله منچستر آرنا بالاخره “خوشحال و سالم” است


فریا لوئیس پنج سال بعد از اینکه مجبور شد دوباره راه رفتن را بیاموزد، اکنون برای یک خیریه ۱۰ هزار نفری آماده می شود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر