بچه های ملکه در حال اجرای شب شاهزاده ها – تکس کراکر


چهار فرزند ملکه یک بیداری سنتی شاهزاده را در اطراف تابوت مادر مرحوم خود در کلیسای جامع سنت گیلز، ادینبورگ برگزار می کنند.

حرکت نمادین چهار نفر را می بیند – در این مورد شاه چارلز سوم، شاهزاده خانم آن، شاهزاده اندرو و ادوارد – در هر طرف تابوتخانه ایستاده اند تا برای مدت کوتاهی نگهبانی کنند.

ظاهر شاهزاده خانم سلطنتی او را به اولین زنی تبدیل می کند که در مراسم بیداری شرکت می کند که تنها توسط اعضای خانواده سلطنتی برگزار شده است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر