تاثیر خارس گل بکر با خانا هی کالیفرنیا بری کشت شادان “پیش از مرغ کاسی” با اعتراض عمومی


وزن ۵۰۰ پوندی (۲۲۷ کیلوگرم) که یک مورد قوی از تأثیرگذاری است.

خورهای دار میان، ساکنین ناحیه داریاشا، جنوب تاهو، کجا هستند، می دانی، یوگی معروفی؟

سخنکاوی چه اداره چی و حیات وحش کالیورنیا کشتن خاستن خرس تنها غزینه است مثل زیره با ۳۸ صندوق خواهش و درخواست و مسئول بش ۱۵۰ تماس اورژانسی است.

آتاناس حیات وحش تپه بیزرگی بهی انداژ کانتینر بری گروفتان و کستان خارس یافت کوردا آست.

جیسون هیلی، زست شناس، ناظر حیات وحش، دار دپارتمان، ماهی و حیات وحش، گفت: نقطه بی بازگیشتی کجاست، خراس آست، اما مردم، رسنده آست، یافت.

یا گفت: به نظر کرکنان سخت است، تهمت شناس، نام شوند تا بیکشند، و اوزود که اساس شکایت شماست که کار مه کنند و آن است. تحت سیاست خراس های، دار کنار می گازرند.

در هر صورت برخی ساکن خاشمگین است، شغلش کجاست؟ جریان نوادا. برخی نز روی تپه ها به نقاشی «قاتل گنگ» به نام مای کناند.

مقام مای خواند قبل از ظهور حیوانی با تیغه کتف تکان خورده پاهای انجم دهم اما ایراد عمومی کجاست؟

توگی سیلش، مدافع سکوت سیاه، اظهار داشت: کجا نشستی؟ تاهو جنوبی حضور دارد. “قلب را مای شاکند کجاست؟”

آن برایانت در نقش بیر لیگ، یک سازمان، گیرانتفی که مردم را چائوج مایکند تا در هماهنگی با خرشا زندقی کناند، GVT: خرس «بهای نادانی انسان را خود پرداخت».

لیگ خرس ما یواخیم کاساما شدامه ببند را صدا نکرده ایم. خانم برایانت سی بی اس ساکرامنتو. ما جواهم خاراس را نمی شناختیم، آنها نمی شناختند. یا همیشه زندگی که کیوریتور است در ناحیه اسپری کاردات. اوه، این محلی است.

چه اداره ی چه جان هیولا، تو گابجی خرس یاک زنا لانه زیره که حیوانی به نام تواند زندا در مندزیرا نامی دند چگون شکر کند.

خانم برایانت با کرد موافق است و می‌گوید: «تمام شد، اما من جای بری زنده ماندن را به مرگ منتقل می‌کنم و دلم برای تو میراند تنگ شده است». اما اگر حیوان باشد یک می تواند با یوک پناههاه است که به ساد و یوغ منتقل می شود که تماس با کرف است به عنوان با دشتن خرس شما با کردتان موافقید. Lig Khars Nez Peshnhad Perdakht Hazina Mali Animal Transmission by Pnahgah Ra dadeh Ast.

اداره مملکت من موافقم شما می خواهید کجاست کجاست؟

آجان ها به صورت جانور زندگی می کنند و به عنوان ساکن میخواند که خانه ها و پیل حی زباله خد را «دارت مقاومتی بربر خرس» کنند تا حیوانات را از مناطق مسکونی و زینا های های غذای آسان دُر نق درند زندگی می کنند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر