تعداد زیادی ویژگی به دلیل قطع برق – اخبار سرعت


ده ها ملک در شهر یورکشایر شمالی بدون برق باقی ماندند.

North Powergrid گفت ۹۰ ملک در Pickering تحت تاثیر یک مشکل غیرمنتظره در کابل ها یا تجهیزاتی که در این منطقه خدمات رسانی می کنند، شده اند.

بازیابی منابع تا ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر برآورد شد.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر