تغییرات حسی بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چیست؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | نقل قول:


تغییرات در حساسیت پستان بعد از عمل به شکل کاهش یا افزایش حساسیت است. در همه روشها ، احتمال تغییرات دائمی در حساسیت سینه حدود 3 تا 5 درصد است و طبق آمارهای جدیدتر ، نیم درصد و بیشترین درصد تغییرات را می توان در نحوه برش هاله مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید