تماشای سل برای چهارشنبه شب، دومای بالا ۶۰ ثانیه و باد تا ۴۰ مایل در ساعت – اندازه غربی


خیابان آگوست و هاوایی Lois az party hoachnas FOX 2 Linh Truong:

ST. لوئیس – چهارشنبه ملایم و بدخیز شعر می چود. پیش بنی می شد دار دیر بعد از ظهور چهارشنبه پرش باران آدم یباد. هوا گروم و زش باد همرا با تندبادای تا ۴۰ میل در ساعت و دامی بالا دوه ۶۰ خواد بود. براش باران تا چهارشنبه، شب گاهی شدید و احتمال رعد و برق و رعد و برق، خوهید بود.

شما نگهبان سیل در عصر چهارشنبه تا پینگ شنبه شب برقراست. برنجی صبح پنگ چنبه با نصب و فضای رک با تغییر کمی خواهش کرد.

جمعه و آخرین هفتاح خواحد بود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر