توزیع رایگان نان: MASRRAT


بنیاد مراقبت و توسعه انسانی (MASRRAT) همچنان به توزیع نان رایگان بین خانواده های آواره در اردوگاه های روستاهای بتبو ، کافر کارمین و کافر ناصه در منطقه اطارب ادامه می دهد. جایی که تیم صحرایی نان رایگان را به 2400 خانوار آواره در اردوگاه ها تقسیم می کند تا نیازهای روزانه خود را تامین کنند.
دیدگاهتان را بنویسید