جنگ دیگر | کمک فوری بریتانیا


20 سال بعد بیمارستان های اورژانس در سراسر کشور هزاران قربانی جنگ را درمان کرده اند.

ایلز و دیگر دول از ما دیدن کردند مرکز جراحی کابل برای گرفتن عکس از مجروحان درگیری. مردان، زنان ، کودکاناسامی ، نه اعداد

فوری ایکس: سکته ایکس: بنیاد میراث جنگ برای عزاداری ویرانی ناشی از درگیری بپیوندید و بگویید: جنگی دیگر!

https://www.youtube.com/watch؟v=vDydG1uxBUo:

وام:

فیلم 8 میلی متری ، عکاسی و تاریخ. ایلز و همکاران دولی برای Legacy Of War Foundation

ساختمان: روبرت دل نیا

ویراستار / متن: Anthony Tombling Jr.

موسیقی / طراحی صدا توسط ایوان دیکنسون و 3D

داده ها. هزینه های جنگ ، دانشگاه براون https://watson.brown.edu/costsofwar

VENT با همکاری سازمان غیردولتی اورژانس.

تولید فیلم های واحد 3. © & 2021دیدگاهتان را بنویسید