در کازاخستان ۵ و یونیا پیش از برگزاری انتخابات در قانون اساسی. از وضعیت نامناسب استفاده کنید


ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ВЫПОЛНЯЮЩИМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

«آسیته «دوزودوز»!
https://support.meduza.io

رئیس جمهور کازاخستانا کاسیم-ژومارت توکایف به عنوان رفراندوم در نظر گرفته شده است. Об этом он сообщил в видеообращении.

Конституционная реформа нацелена «на комплексную трансформацию всей государственной модели», отметил Тока. در سستنسی، о ایگو سلوام، پروژوانی برای حفظ حرکت کازاخستانا از «superpresidentskoy» formы правلپر карمپر.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، به نقل از ایرنا. изменений и дополнений в Конституцию Республики کازاخستان “؟». Эи этом сам указ о проведениی رفراندوم، а также قانونا со изменениями опубликуют в СМИ ۶ ماя.

هنوز هیچ نظری وجود ندارد، آیا می خواهید نظر خود را ارسال کنید؟ Яенения коснутся более ۳۰ статей основного закона страны. Среди прочего, ожидается, от из Конституции оот исключить нормы о полномочиях и статусе первого претседател.

Действовавший до последнего времени قانون о رفراندوم مانع از آن می شود وینوسیت بر گلوسование вопрос о статусе. مجلس شورای اسلامی کازاخستان برای дня рассмотрел و одобрил поправки، которые исключают эту норму. ۵ яая их подписал Токаев.

در سال ۲۰۲۲ در Казахстане произошли масштабные беспорядки, начавшиеся с протестов потив повышения цен на на. Для их подавления Токаев, ч частности, лигласил вооруженные силы стран ОДКБ. فا فون بیسپوریادков اولین رئیس جمهور کازاخستانا نورسولتان نازاربایف лыл смещен с поста главы Совбезо، оногие е.

Читайте также

  • К чему привели протесты в Казахстане؟ چگونه تام زنده روسیе؟ И мем старший жуз отличается от младшего؟ ۲۰۲۲ در سال ۲۰۲۲ از همه چیز خارج شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر