دزدا باشگاه پائولو تولستون را هدف تصمیم مای دهند و دوچرخا چهارچیخ را می دادند.


دزدان یک دوچرخ چهارچیخ رااز یک پاشگاه چوگان در شمال یورکشایر دادده و پلیس در نقش مردم همیت می کیندل.

کجاست حادثه دور باشگاه تولستون پولو لیدز رود رود زمانی بین ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر یکشابه ۶ تا ۸:۳۰ صبح روز رز سه ساعت ۸:۳۰ رخ داد. دو دزد با احوال عنبری مثل قفل محکم خواهان نفوذ کرندند و تو دوچرخا چهارچیخ کاوازاکی سبز رنگ را دزددن.

سوخگوی پیس، یورکشایر شمالی، نوشتم: «مردم چه خبر است، چند مایل است؟ در ضمن من چه علم دارم درباره، آیا، کاسی، در آن زمان، در حاشیه این منطقه، دیده، شنیده آست، دیده آست، درخواست مکنم شکی نیست. حر کاسی، منطقه سیور دوچرخات چهارگانه، همان جایی است که توضیحات آمده است.

نوع جغجغه شهر چیست، نوع موش کجاست، کجاست؟

هار که اتالاتی دار که می تواند بوسیله تحقیقات کمک کند، باید با پلیس شمال یورکشایر با شامارا ۱۰۱ تاماس باگیرد، زینا ۲ را الکت کارادا و پی سی ۷۸۰ آدام شایر را بخواهد. Hameenen Mi Tuint [email protected] ایمیل Bizned

Agar Mikhawahid Nashnas Bmanid, Mitwanid Etlaat Ra by Crimestoppers by Shamara 0800 555 111 ارسال کنید.

Hengham Send Particles، Shamara، Pliss Reference North Yorkshire: 12220023289، اشاره کندی را ببینید.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر