ذن و وسیله حمل و نقل، فرار نوزاد قبل از برخورد با خط روشن در ساحل دلری – WSVN 7News


ساحل دلری، فلوریدا (WSVN) – بله، زین و نوزاده نازدک پود توسط قطار خط روشن، دور ساحل، دلری، بورکردکند.

شما کجا هستید؟

مقامت در حال برسی به سمت آن، جایی که وسیله ای برای حمل و نقل با راه آهن است.

ذن و باخ آش خوب هستند.

Chap Right 2021 Sunbeam Television Corp. تمامی حقوق محفوظ است. تقاضای اسپرید، بکش، بازنویسی یا توزیع نوپا کجاست؟

بری دریفت، دیگران، اخبار مستقیم

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر