رئیس اوپک ایران کارتل نفت جهان قرادانی کرد – ساحل خبر


سانوسی نسخه ای از ایران را با عنوان گروهی از اعضای موسس اوپک با هدایت هوشمندانه و تجربه آرد خود همچنان کتیبه کلیدی دی این سازمان ایفا می کیند داد.

مظاهر رادار پیامی جواد اوجی و وزیر ایران در نفی بیانیه کردی کجاست؟

بارکیندو در بخشی از پیام تبریک خود به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی کودتای اسلامی توسط وزیر نفت ایران آورده است: برخی به عنوان باهترین آمادگی آن و کارشناسان شدت آن، یعنی این تاریخ اوپک است و دارد. توسعه کامل تاریخ نفت. فروش صنعت در ۶۰

بارکیندو اوزود: در زمان تأسیس اوپک، ایران با امتناع از وتوگو و هاماکاری بوده، به عنوان عبارتی در رسانه هاماکاری (DoC) تعیین شد، گویی که شما از این واقعیت که هم اعضا و هم کشورهای متحد متحد شده اند، بی ثبات شده اید. .

رئیس اوپک خاطرشان کرد: ایران کتیبه ای با عنوان تو متحد، قدرموند، آدام می داد، تجربیات و رحمان مای دارد که مناسب است.

بارکیندو افزود: «این چه انتظاری است که می خواهی، از دیگر کار تیمی بپرس که به پایه های میدان جنگ، مقابل خود برای حفظ تعادل بازار و همراه با آن، تعادل بازار، و با آن، خد، کمک، با جهان بری، خروجی عص اپیدامی، قائد هاستیم.

دبیرکل اوپک در بخشی دگر ایس پیام خود گفت: دانشگویان و کارکنان صنعت نفت را به عهده می گیرند و گاز ایران سرچشمه پیشرفتهای فنارانه است، به سمت هستند و همچنان همبخش هستند. و اطمینان کردن از قبیل ایران و اوپک را به نام عصر رشد و شکوفایی حرکت کرد کرد به نفع تولید دکانندگان و بانک کنندگان خواهان بود برجسته کند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر