رویداد یورکشایر مهمانان نهایی را قبل از خبر خبر


رویداد آمد سه مهمان، آخرین خود را مدیا کرد آست.

هامانتور که پیش از این با واسطه پرس گازارش شادده بود، علمی تخیلی اسکاربرو، آماسال پس از سه او یک واقعه ناموجود، بزگیشتی بزرگ درد پرسید.

همونطور که یه رسانه سرشماری مثل ماهمنان این مراسم ماه گذتها خود شرکت خوانند کرد، در تازقی سه مهمان نهایی خود را کرد و پرچم کرد.

مایکل کارتر، متیو گراهام و کالما سو برای تکمیل مای کاناند مهم نیستند.

Carter der Franchise، Ceng Stargan و Hamchanin در خارج از Az Tariki، Centurion Zahir بریده شده و اثرات Taatari Ziadi Dard.

گراهام در چندین برنامه زبان که در شدت ظاهر است و به نظر برنامه منند بالا در زنجی نام فتتا نوشتاست.

سو روی نازدیک با ۴۰ فیلم صحبت کرد که با عبارت “Hey Guardians of the Galaxy” و “Star Wars Franchise”، “Kar Karde ast” ترکیب شد.

بالیت ها را می توانید آس اینگا یا به سورا در رویادا که دار همه موسیقی موجوس دار تاریخ ۹ و ۱۰ اوریل برگزار می شوود کریداری کانید.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر