زنانی از نظر عقیده حرام کشک پمپ جونگادند – تکس کارکار


Der Sal 1981, Ann Petit Yak Rahpimayyi Be Rahbari Zanan Az Cardiff Paykht Wales Beh Smt Paygah Hawai der Greenham Kamen Dar Berkshire England Arrangement Dad ta Ali Moshek Ha’ayyi Dh Ghreuz.

برچی از زنان ماندند و یاک کام صلاح در خارج از بایجه هوائی ایجد کرند که در و خود به هزاران نفر راشد و زنان از سرسر اروبا در آن شیرکت دشتند.

در راستای کانید کئ ان پتت تصریح میداد که چارا او و سایر زنان آماده بودند تا خانواده و آثار را ترک کناند تا در سرما در خوابند و تعقیب کنند جینگ هشایی را متواتق کنند.

تماشای تاریخ: دستان حی روزگار چه وساطت قوم من مثل عنگا بودید گفتا می شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر