سیل یونیس باعث کشتار عمومی و هیاهو شد Dar Sarasser Britannia.


امواج سیل جونز

سیل یونیس در ساحل جنوب راسید (عکس: تریستان مشاهدات / گتی) خانوادا ها به نراحی، همانطور که محاصره شده است، و درختان باغ بودند کدار، پس از انفجار در رز سارگون شادند، محاصره شده است. خیلی ها زود بیدار شده بودند تا و سائلی را که احتمالا جارو شده بودند کنار بزارند و ساییل بازی کدکن منند ترامبولین را بیدار کنند. فضا […]

سیل یونیس باعث کشتار و آشوب عمومی در دار ساراسر بریتانیا می شود شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر