شیرینی شیدن دور بیمارستان با سطح پین ترین قبل از کریسمس Rosidah East – West Sas


ST. لوئیس، مو. – افزیش شهابمیز پاستریها در سن لویس که میکرون تیپ دامن میزند، بهمن وهمنت یافت آست، زیرا آماروزا نیو عمار نشان مدهد که استره در سرسر سراسیر منطقه ای از سطح سطح ارک آخرین صحنه ها. خوبی پری کجاست، منطقه هر کیلومتری که هستی، قناد، دار، بیمارستان چه منظره ای دارد؟

امروس، سنت. Kargroh Hamgiri Metropolitan Lois Gzarsh Dad Ke Aknon Tinha 569 Bimar Wet With Stabilized Koid Dr Bimarstanhai Karwa Khamil SSM, BJC, Mercy, St. سیستم عالی بهداشتی بیمارستان لوک و بیمارستان وا. همرا با ۱۹ گوزن بیمار مشکوک به کووید، کل شیرینی شیدن در بمارستان دین، منطقه آکنون، اولین بار، رز، قبل از کریسمس، توسط Zeer 600، Rasaida Est.

تنها ۲۱ رز پیش ۱۴۴۴ نفر در بیمارستان شیرینی شادند. بسیاری آنجاست که بیماران زیر دورمان تصمیم گارفای اوست و تماشای او توسط خنافرستاده شادده و. دور وقیح، گروه وه، امروز، گذرش، داد که آکنون بیش ۴۰۰۰۰ نفر است، تقریباً مدت زمان تقریباً بدون مجوز.

در سرتاسر دنیا مردم بسیارند، ۱۵ منبع جدید، مرغ و میرنشی کووید را، کشک، پول زیاد است، شمارش هر کدام است، یک عده است. جیوه هست کرات هست ۱۳۰ نفر این منطقه اثبات شده هست . فروپاشی ماوارید قائد نشی از نوع Omicron Nez By Bimaran Kmtri Km Rabathai Weyeh Dravit Mikand ترجمه کوردا آست.

کارگروه امروز ۱۲۲ بیمار را در تخته های آیسیو گزارش داد که در مقایسه با ۲۲۲ بیت سه هفته پیش کهش یافت است. و ۶۹ بیمار حال حاضر در اثر تنفس مصنوعی که من استفاده می کنم و تقریبا نصف بیمارانی را کهش می دهد – ۱۲۲ نفر – فقط ۱۷ گل رز پیس زارش. اعداد و ارقام براییک نیرو کار در محاصره گروه ضربت دار بیمارستانهای کجاست؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر