غرب باید ایس بهران اوکراین دراس بیگیرد – ساحل خبر


سقوط بازار مالی و افزایش شدید را با شواهد بهران، دار شرقی، تیرین بخش، اروپا، نشان داد که بی، لجاجت و خواب، در تمام، اشکال و اشکال در شرق آسیا، بهره جدی از غرب می ارزیابی کردم. -کند. علی شمخانی، دبیر شوری علی، آمنه ملی، ایران رز پنج شنبه، در تویی نشت: بهران اوکراین، می تواند درس من گذشت بش.

مظاهر بیانیه حاضر کجاست، میچود که نروهای، روسیه، ص، به عنوان اختلاف طولی بین مسکو و یونایتد ایالت بر سر راز ناتو در شرق، عملیات سیستماتیک نظامی در هستند اوکراین فوران کرد.

و ولادیمیر پوتین، رئیس عموم مردم روسیه، دکتر دیک سوخرانانی، PA. با اطلاع از مکان هایی که “عملیات تخصصی نازیژی” انجام شده است، و عملیات در استان های استان های منفرد و همچنین نمایشگاه “نسلاکشی” کجا انجام شده است، تصمیم میگیرند لازم است.

پوتین، آمریکا و ما متحد هستیم، بگویید: “جواب”، “هی، اینجا مسکو است.”

درگیری، اوکراین، رز، پنج شنبه، پازارهای، جهانی، را، متتام، کردی

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر