فراخوانی برای تحقیق در مورد خطرات MND برای بازیکنان نخبه راگبی – Tex Cracker


دکتر جین هیلی، مدیر تحقیقات MND در اسکاتلند، گفت: “ما از این تحقیق بسیار جالب استقبال می کنیم. در حالی که نتایج اولیه نگران کننده به نظر می رسد، مطالعه بر اساس حجم نمونه کوچک است، به این معنی که MND نسبتاً غیر معمول است. با این حال، مطالعات بزرگتر برای شناسایی اینکه آیا این یافته را می توان به طور گسترده تری تأیید کرد، مورد نیاز است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر