فرانسیس کستی بری «رهبر بالتیک» رادر کانال انگلیسی راهگیری کرد – بیشو تک


بی بی سی گازارش داد که نروی دریایی فرانسه یک کشتی بری روسی را در کانال انگلیسی که عظیم سون پترزبورگ پاد، دستگیری کرد.

مقامات فرانسوا توسط رادیو Tlwizion گفت‌اند که کشتی بر به عنوان مبنایی برای تابوی جدید فدراسیون اروپا و مردم آن و مردم روسیه یک کمپین را تشکیل می‌دهند و ولادیمیر پوتین حکم بازداشت اوکراینی دارد.

بی بی سی افزود: کجاست کشتی که «رهبر بالتیک» نام دارد، نوشته بندری در بولون سور مور هدایت شادده است.

یک غذا در وب سایت Rdiabi Kesti Bari, Kesti 22 Salih Qar Bud, 3 March, St. Petersburg Press.

زیارتگاه ناشناس گازارچ داد: یک کشتی باری روسیه به طول ۱۲۷ متر با نام «رهبر بالتیک» که خودروهای حمل و نقل یک رای حامل می کرد، شبانه واسطه نروی دریایی فرانسه در کانال منچ تقف و به- اسکورت سور-بندر-بولونی سفت شد

آدام بابا کجاست: هاواپیما کجا، کشور فرانسه کجاست؟

نروهای مرزی فرانسه در حال هادر در حال برسی کیستی بری هستند. سرویس کیستی “رهبر بالتیک” توسط مقام فرانسوا همکاری کاردا آس.

به نام گازرش خبر گازاری، ریا روسیه، سفارت روسیه در پاریس، زیارتگاه های فرانسوا خوسته آستکه، دستگیری کاشتی، را شفاف سازی داناد.

با دنبال، روسیه به همسایه خود درروز پنج شنبه حمله می کند، ممنوعیت حی به عنوان سوئی، به عنوان سرشماری غربی، و افراد روسی مرتبط با کرملین کار سختی هستند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر