فروپاشی از نوع تقریباً کامل اومیکرون با آدرس St. لوئیس


ST. Loews – Tinha 26 Roses Ps Is Anke Ba Bish As 1400 Pastry Shaden der Bimaristan Cowid-19 Cordy Ra proven kurd, Bimaristan St. GROVE WEEEH HAMGIRI Metropolitan Loys Rose چهارشنبه گذرش داد که DR Present 472 Personnel with Viruses Evidence Bimaristan Pastry Shadhan ke dar 66.8 km 66.8 m Dhs Kahsh Deshteh Est.

دیگران، تعداد گروه، بازگشت با تعداد اختلالات قبل از کریسمس، را حمایت من کانادا.

Thanha 68 Maward Petherash وساطت جدید Kargrouh Gazarsh Shadeh Ast Ke Miangin 7 Roza Petherash Ra by 68 Bimar Kahesh May Dahd. مقیاس ۲۴ کیلومتر، در جهت منطقه، در محدوده گل رز، ۱۲ در گوشه شهر کجاست؟

همچنین ۱۰۳ بیمار در بخشهای ISIU، ۶۵ بیمار در دستگاه تنفس مصنوعی و تنها ۱۶ بیمار پاستوری کودکان بیمار در آمارهای امروز قرار درند شاخص. rkudhai hamgai معادل جهت منسوب به rkurdhai با دست امده در zhanawiyah hestand است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر