قوانین قاضی برای حفظ ماری جوانا تفریحی در رأی گیری میسوری


جفرسون سیتی، میسوری یک قاضی حکم داد که دادخواست تفریحی ماری جوانا در برگه رای میسوری باقی خواهد ماند.

یک زن برای حذف این اقدام از برگه رأی ماه نوامبر شکایت کرد.
اما قاضی شهرستان کول به نفع وزیر امور خارجه میسوری رای داد. شاکی استدلال کرد که طرفداران ماری جوانا تفریحی به اندازه کافی امضای رأی دهندگان را جمع آوری نکرده اند.

در این حکم آمده است که قاضی دریافته است که امضاهای جمع آوری شده در شش شهرستان از هشت شهرستان میسوری معتبر هستند. قاضی افزود که شاکی شواهد کافی مبنی بر تابعیت خود ارائه نکرده است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر