لانال «! تنی!» lazorval сотрудничество со украинской студией, cotoraya sniet show «lel and reshka»


ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ВЫПОЛНЯЮЩИМ، ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА، И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ، ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

“دوزودوز”!
https://support.meduza.io

کانال “! تانیا!” با استفاده از تیم TeenSpirit، زبان اوکراینی، و همچنین نام “Url” و “Hamara Ast”. Telegram-Kanale “!тницы!”.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر