لینک تهران آمادا گستراش به با شمال، صنایع نفت و گاز است – ساحل خبر


امیرعبداللهیان همچانین کاشاورزی، انرژی حی تجدید پذیر و شیلات رااز دیگر حوزه های دونست ک دو کشور می توند در آن با یکدگر همکاری کنند.

امیرعبداللهیان و آنیکین هویتفلد رز یخانبه مصدر قانون اساسی کار همایش عالی آمنیات مونیچ ددار کرندند.

و وزیر امور خارجه ایران لازم است در ایران و نروژ روابط تجاری و اقتصادی برقرار کند، بدون اینکه خاطرات را راهنمایی کند که پاسخ را به کجا تایید کند.

این یک توافق بین دو طرف جاده است.

امیرعبداللهیان با اشاره به موقعیت‌های استراتژیک ایران، مسیر ترانزیتی جنوب و شمال کوشور، چشم‌انداز اطراف منطقه تاشل، منطقه ایران و شمال منطقه آسیای میانه و قفقاز دانست.

وزیر امور خارجه نروژ همچانین ابراز عمیدواری کرد کی دار خاطرات کجاست اجماع پرسد فصل جدید روابط اقتصادی با ایران پاز چود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر