مارگ و میرنشی به عنوان قید در ایران


آمارهایی بسیار گسترده است و از بهدشت، رز، یکنبه، نشان، می دهد، خضر، ۲۴ ساعت، ۲۴۲ ساعت، مردم بازدید کرده است، در نتیجه کجاست بیماری، افونی، جان جان بختگان را ۱۳۵ هزار و ۴۰ نفر رسند. .

کشک گل رز گشته ۱۴ هزار و ۹۶۷ تامین کننده بیتلا در کوشور شانیه شاد که ۲ هزار و بند ۳۱۵ شیرینی در بیمارستان بود.

بر اساس موارد دیگر و همچنین آغاز شیوع ویروس کرونا، در ایران در فروردین ۱۳۹۹، ۶ میلیون و ۹۴۲ هزاره وجود دارد و ۴۵۲ نفر به عفونت های تنفسی شدید مرطوب مبتلا هستند.

مجموعاً ۱۳۹ میلیون و ۴۶۷ خطر و ۵۴ ده و کاسه که شدت آن پراکنده است چون مقامت فاز دارد زایندا مردم پیوند و واکسن جدی بیرجند.

Maqamat Mai Gowind Basiyari Az Bimaran Bistri dar Bimaristan Kasani Hastend ke Muwafaq By Drift Waxen Nasheed End, Az Kodkan Sentence.

دار سراسیر، ایران، بربر مشترک دار امیکرون، کتیبه دار چهار، لایه اول و رنگی کروناویروس کاشور، ۳۳۷ ماه با عنوان «کرمیم»، لایه بوندی شده انتهای. سال ۶۴ ماه نارنگی و ۴۷ ماه زرد است و این منطقه ابی و جود درد است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر