ماشین پس از انحراف روی سقف می‌چرخد تا از گوزن‌ها جلوگیری کندپس از انحراف راننده برای جلوگیری از آهو، خودرویی روی سقف خود چرخید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر