ما کمتر الکل می نوشیم (اما هنوز هم می نوشیم) – یک ۱۰۰


توصیه های بهداشتی: یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که بریتانیایی ها نسبت به یک دهه قبل کمتر الکل می نوشند. طبق یک نظرسنجی، کمتر از ۱ نفر از هر ۲۰ نفر گفتند که روزانه شراب، آبجو یا الکل می نوشند.

فراتر از نکات سلامتی و تندرستی: ما بسیار کمتر الکل می نوشیم (اما همچنان شراب می نوشیم) اولین بار در اخبار فوری بی بی سی ظاهر شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر