مقام در حال برسی تیراندازی که منجر به کیشتا شادن یا مرد میامی شاد – WSVN 7News


میامی (WSVN) – لطفا از محل استیک خانه تیراندازی در لیتل هاوانا، میامی، رخ دادا بازدید کنید.

واقعه روز شنبه کجاست، در مهدت، خیابان در جنوب غرب آنها را زیاد می کند و خیابان هشتم رخ داد؟

خواهش میکنم بر اثر مجروحیت گل الله جان خود رئاز دوست داد به زمین برنگرد.

جنازه مقتول حاضر است، دار است، زائر است، کنر پارک است، معارف، منطقه افتاده، بود پیدا، شد.

یکی از آنها، ناحیه را، کرندند تا حر سرنخی پدا کنند را محاصره کرد.

حادثه زیر بارسی است.

آیا این مورد است؟

Chap Right 2021 Sunbeam Television Corp. تمامی حقوق محفوظ است. تقاضای اسپرید، بکش، بازنویسی یا توزیع نوپا کجاست؟

بری دریفت، دیگران، اخبار مستقیم

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر