نمایشگاه خانوادقی سرپوشیده به هاروجیت باز می گردد – اسپید نیوز


نمایشگاه سرگیرمی خانوادقی سرپوشیده پرتافدار به یه مرکز رویدادا در یورکشایر شمال بازگشته شرقی – تجربه هر «با ارزش» بری خانواده ها در سرتاسر ولسوالی در تول نیم فصل را ببینید.

هاروگیت سرپوشیده وانور کجاست هفته به رویدادهای مرکز یورکشایر بازگشته شرقی. همه نمایشگاه ها مخفی، st و ap و کنترل میچود، و ۱۶ دستگاه دستبند کلاسیک، شمیل، جیگ های ماشین مخفی، ماشین های پمپ، زیرلیوانی سیب و بانجی ترامپولین آری میچود هستند.

ژان لوری، مدیر امور سرگرمی داخلی، نوشت: «خوشحالیم که با دا سورا، ز س س س اس، و کارایی آن فراتر از حد معمول است.

ما منتظر پذیرایی نیستیم چون بن بست است و سیاری که به این شهره است بالاست و خندان سال هاست که می شود.

منطقه خانواده دوستانه پرای کدکن تی ۱۲ Ask Aid Al Ast. اتاق کجاست تو کجایی؟ همه انواع غذاها انواع مختلفی از غذاها هستند و ما باید مقدار زیادی غذا بخوریم.

بالیت ها ۱۰.۹۹ پوند بری، هاره نفر، یه جلسه، سه، سات، خا زمان زیادی، را دعا، ز، برین، سوارا، هاره چند بار، که می خواست می داد. بالیت تماشاگران نز پا به ارزش ۳.۵۰ p.p حضور دارد.

پارکینگ رایگان و امکانات جبرانی نوروز در آن گنجنده شدا.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر