پروژه توزیع سمعک


صدای زندگی دوباره در گوش آنها زمزمه می شود.

با هدف کمک به افزایش حمایت روانی و اجتماعی و غلبه بر واقعیت تلخ با تأمین نیازهای ضروری آنها.

بنیاد مراقبت و توسعه انسانی – MASRRAT ، با حمایت گروه سوئیس ، پروژه ای را برای توزیع سمعک به کودکان و حمایت آنها در MASRRAT در غازیانتپ ترکیه آغاز کرده است.

https://www.youtube.com/watch؟v=xaEsEr8vBwY
دیدگاهتان را بنویسید