چنده سلام نظامی بخر تو آمریکا بخر اکراین من رزد – سایز غربی


واشنگتن دی سی – گفتا ژان کربی، سوخنگوی پنتاگون، شش ۳۵۰ میلیون دلار، مبالغ منظم اضافی، ایالات متحده، اوکراین، گل رز، پرچم، “در مقابل دکمه، سلاح های پرچاپ و ماموریت های مختلف”، از جسد دیدن کرده و از آن بازدید کنید.

در فاز جیدگانه شما موقعیت دفاعی دارید که در آن قرار دارید شامل تسلیحات در برابر تانک جاولین و مراحل تکمیل می شود و سریع ترین زمان اوکراین است، دگرگونی باباش می شود.

کجاست جای که نخواست نامیش فاش شد، که که آیات یونایتد کم هی نظام، را با روش های نام مچس در «د رُز گشتا» اوکراین، رسنده آست و مسارهای زمینی در نظر انتقال مواد اضافی «حدواسلاما». “. این یک غازه نیست، این نمایی از یواخیم گرافت است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر