کارآگاهان ایلینویز Mai Khoande Dur Mauride Watch Armadillo Beshnund – West Sass


ST. لوئیس – چهار سال دادای جاماوریده با میانجیگری دو محقق دانشگاه کاربوندیل جنوبی ایلینوی نشان میداد که آرمادیلهای ۹ نووری که سالها در شهرستانهای ایلینوی جنوبی بودادامند خرواد ساماد، شمال اینجا راهنمای من است که کارشناسان، همچنان، از مردم، می خوایند، که د سال، ص از پایان، بررسی ها، رجوع به گازرش کنند.

تصور مجموع میشد که دما و بارندگی گشتارش شمال را با موازی های شمال چهلم محدود میکند، آرمادیله با مووافیت خود را با طائف و با توجه به دادند و از آستانه تحدی تادی عدی اعدادی به صورت نوارهای اطراف دیده خواهد شد. آدی عدای آئی آئی رفتند.
از نبراسکای شمالی و ایندیانا، “کارلی جی. هیوود، کلیتون کی. نیلسن و اف. آگوستین جیمنز، مجله دکتر تنوع، دکتر منبع، خواندن، “من اینجا هستم”، منتشر شده در سال ۲۰۲۱. ایلینوی، ببینید این اوایل سال ۲۰۰۰ است. و جامییت های قالب، ایلات اجاد شاده و.»

Heywood با FOX2 Mei Guid ke با شواهدی از تغییرات در آگوست، هاوایی، و Zestgah، دارایی‌هایی که توسط Sammt North Adama، Khawahand Dad منتقل شدند. یا امیلی گفت: «احتمالاً راه ابی را دنبل، میکانند تا به سیمت، شمال حرکت کنند، زیره به آب شیرین، زستگاه جنجلی و پرداخت نیاز درند است.

بالاخره آرمادیلو، ساعت، کرد و حنوز، تعلیق میچوند، تا، آنها، را، دارتمن، منابع طبیعی، ایلینویز و راه ایمیل از من است. [email protected] نوشته جیمنز گذرش دهند تا دو محقق در توانند به رادیابی حیوانات آداما دهند را جابجا کردند.

آرمادیل ها، ناقلان شانخته، شادات انگل ها و بیماری ها از یک عبارت، جذام هیستند. در مورد تحقیقات هیوود همچانین، نشان داد، کین بیماری، der Hejic با نام مستعار نامونا های، ایلینوی، یافت نشید.

دار میسوری که حیوانات درهره دو بخش شمال و جنوب ایلات یافت شدا لند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر