کووید: آیا قرنطینه منجر به رفتار بد شده است؟


توقعات بیشتر برای مهربانی و روحیه جامعه با خرابکاری، زباله و سوء استفاده از بین می رود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر