کووید-۱۹ مدعی مرگ ۱۸۲ نفر دیگر در ایران را گرافت – ساحل خبر


بهدشت از ایران، روز پنج شنبه، رسانه های کردی، عمدتاً دیگران، عمار فاتیها، جان بختگان کووید-۱۹ مجموع، با ۱۳۴ هزار و ۲۳۸ نفر راسیده است.

Bish به عنوان ۱۷۵۰۰ نفر، حفار، ۲۴ ساعت در روز.

رز چهارشنبه کجاست کاشور ۱۸۵ تامین کننده ادغام و بیش به عنوان ۱۶۰۰۰ تامین کننده جدید، شما نمی بینید چه بلایی سر کردها آمده است.

خودروی جدید با خودروی قابل انتقال ویروس کرونا به نام اومیکرون،شناخته میشد و آخرین هفته های دوندگی با حضور ۱۳۸ میلیون ده ها دوز و آکسون با میانجیگری ایران و نزدیک با ۵۵ میلیون نفر.

شما را به ۲۲ میلیون نفر دعوت می کنیم و شما حق دارید کندا خود را تقویت کنید، را دریفت کنید، کردا و مقامات، بهشتی همچنان، به عنوان مرد، می خواست، هر چه زودتر بیایید.

نظر ایران همچانین ایمن سازی کدکن تنفسی دکتر برابر بیماری مسابقه مای داده.

بهرام عین الله وزیر بهداشت روز پنج شنبه هدیه: ۹۰ درساد کدکن در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال واکسین تروک شادده آخر.

اشاره ای داریم به ۲۰ ساله که ظهوری نو دارد، را کودکان جدید، تشکیل مای دهند و دین خوست هار چاه سریاتار، فرزندان، خود را، و اکسینا کنند.

عین الله همچنین با حشادر به اوجیری موج ششم در هفتهای اینده از مردم خواست تا پروتکلهای بهادشتی را با دوقات پیشتری رایات کنند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر