یک بررسی مستقل از شکست پاتولوژیک – Tex Kerker انجام شد


شرایط او شامل شناسایی نقص در آسیب شناسی، ارزیابی اینکه آیا خطر تکرار اشتباهات مشابه وجود دارد یا خیر و در نظر گرفتن اینکه آیا درس های آموخته شده ای وجود دارد که می تواند برای توسعه آسیب شناسان پزشکی قانونی ثبت شده در وزارت کشور و معرفی بیشتر موارد استفاده شود، می باشد. آسیب شناسی در مقیاس بزرگ ایجاد شده. خدمات.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر