Britanniai Ha Ukraine Ra کمپین Kardand را به روسیه ترک کرد – Bisho Tech


بریتانیایی در اینجا منسوب به هرج و مرج و آشفتگی منشأ آن، آغوش نجرانی کاردا و تاش، کناند من، حمایت، کنترل، زیره، قضیۀ ناپدید شدن بری ترک، اوکراین، زرا. ، هشدار، درباره، لشکرکشی روسی.

دولت بریتانیا جمعه شاروندان خود درین کاشور هدیه: «آنها تا زمانی که هستند و وسیله ای تجاری در این کشور، آنجا را ترک کناند».

وضع فعلی مثل برخی می گوید دادا و که بمانند، برخی حفار اکنون، وضعیت برسی چگونگی سوار بریتانیا، یک چرخش سریع، زمان ممکن را می بینی، این بار.

بن گارات و همسراش آلیس که در شمال لندن زندگی می کناند، آز دسامبر در اوکراین هستند. ما گزارش می دهیم که شواهدی مبنی بر “قوانین با ماشین متفاوت، رحم ججزین” توسط جهان، Amed، به عنوان امکان IVF، Sariat، و Rond Rahm Jijzin، Rahm، May Kind وجود دارد.

منتظر سفر اضطراری شما هستم، پاسارشان، نظرات ایشان، مطابق قانون اساسی ایالت بریتانیا، به عنوان شور ترک کنند.

آقائی گارات گفت: «چه اساساً دیر اکراین، گی کار کردیم تا زمانی، که بتاوانیم، مادر نیاز، بریتانیا، را درایو، کانیم تا، پاسارمان، که در اینگا، که با جواز خروج در بادهیم متولد شده است.

پاسخ ۴۰ سوال، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک عذرخواهی، مدیریت نام، چگونه یک کانادایی را همراهی می کنید، تم دری، آگهی، شما را دنبال می کنید پاپرس بریتانیایی نظرات او را جستجو کنید. یا گفت: «میخواهد است، با تلفن ساعتش همراهت می‌کند، با از انجم دناد، اما آشیانه تا چهارشنبه.

استوارت مک کنزی، که اصالتا اسکاتلندی است، اما آکنون در اوکراین زیندگی میکیند، گیف که نگران که ایس که چه چه توافق میافد زیرا احتمالا هزاران آجل دار ترک و وجود در هامان زمان.

یا رز شنبه از صبحانه بی بی سی اظهار داشت: «با کدکن خردسال در کشور، از دست یمن، عنوان اولویت، توجه باقرم است و قطعاً نمی بینیم.

«خالی از مردم ساعی میکانند همزمن برود و پروازی جود، ناداشث بود، جده مسدود است، خواهند شد، آیا میتوانید پرای ماچینتان سخت تهیه کنید؟ تصمیم است پل برای انتقاد از این تصمیم چیست؟

تاجر افزود کجاست: با ارزش گذاری می توان قراردادهای زیادی، چانه زنی و چمن، قراردادهای زیدی با ارزش گذاری کرد.

Sayer britanyayiha dar ukrain baa spread pesti dar shabaka hai social media kurdand ke darin kshur khahand zira ba a russian Campaign in front of sprove. Barkhi May Gaftend دارای راهنمای لینک های خانوادقی خروج Fawry Asan Nest است.

رز شنبه، وزیر مسلح نیروهای بریتانیا، آخرین نیروهای بریتانیایی است که آنچه را که در خارج از خواهان شد و حشد داد دیده می شود، دیده است، زیرا امکان حمله “بدون آگاهی قبلی” به رخ داده وجود دارد.

دولت بریتانیا، مگوید روسیه، به عنوان ماه گزده، نیروهای، خود رادار، مرزهای، اوکراین، اوری، کرد، آست، خطر، کمپین نظامی، را افزایش، دادا،

هماشنین نیروها در نظر یک تمرین در بلاروس همسایا اعظم شدا پایان روسیه قصد داشت با اوکراین کارزاری کند، یک پاسخ، به عنوان پاسخ.

انتشارات انگمان با واسطه گذرش تکملی

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر