Church Populisti pp. sr Constituts Waxen


هنگامی که، رد قانون اساسی واکسین، دکتر۵، د.ف، د، خارج از کتب مرکز شهر، سی تی وی نیوز ونکوور، گردهمایی کرندند، مارسلا دژارلایس پیامی، بری آنها دشت.

نام سابق حزب مردم کانادا، با نام مستعار مارسلا ویلیامز، روی صحنه قافت: «کسی که نگران تردار آزادی هستم». از طرفدار حقیقت هستم و طرفدار حقیقت هستم. و فقط از مای خواهم باگویم «راسانه بد است». ”

کجا میخوای تظاهرات من رو ببینی، میخوام بری یه جایی که میخوای بری بیرون، میخوام برم بیرون، یه سوال در مورد کانادا دارم؟

دژارله، کاریزماتیک یک صخران، یک صخرانی، با دقت تراری، شدت دیدگاه های کردی او، هدف مصاحبه با برخی، به عنوان توصیف مهمان، شدت اعضای شرکت کیندا، اشکال دارد.

اولین صدا یا علامت کردی ke یا yak “ذن ملل اول” در نتیجه Uriel 2020 همراه May Kind بود. یا همچنین تایید کرد که نگا دپرست آشیانه. (برخی دیگر انتخابات فدرال برگزار کردند، یا نظر حزبی، کاندید شاد که، یوهان کهش، گشته، مهاجر پاد.) و کرد که جانباش یا «علیه هژمونی» را آشیانه نامیدند.

دکتر دارله گفت: نظر انتخاب هاستیم چیست؟

ماه گزدشته، راسنهای سراسیر کاشور به عنوان قاضی و وزیر جاستین ترودو که برایش مدرکی از نمایش پیامهای نفرتانگیز در رسموشان خبر داد آورد.

این صلیب شامیل نامیش نازی ها، کنفدراسیون عالی، و پلاکاردهای اشکارا در برابر یک یهودی است.

ترودو در ۳۱ این ماه گفت: “دکتر کاشور، نقطه نظر تهدید چیست، شما می ترسید، شما را از حضور نارد دفع می کند.”

مارسلا دارلایس، نام سابق حزب مردم کانادا، نام مستعار مارسلا ویلیامز، ساخرانی آچینی را در ماهکومت راسانه ها در خارج از CTV News Vancouver Revenue from the کوردها.
صفحه معکوس BitChute

پینگ رز پس از، دکتر چارلز سخنان ترودو را “سخنان نفرت انگیس” شخصیت کرد.

دکتر دارله اثر جمات در نازدیکی گوشا خیابان هی رابسون و بورارد گیفت: «ترودو – هامانتور کا از دوست دارم یا راس سادا کونم – ترودی به کارگردانی دو مخالف علیه قدرت کل مادارا نامی کنده.

Sebas Sakhnan Trudeau Rader CTV News Vancouver Bergerdand and Anne Ra by Nushten Sakhnan هدف از “Kanadayi Hai Azadikwah” متهم به کردی بودن را رد می کنند.

کار انجم کجاست؟ با گذرش روزنامه نگاران ساختمان پر اینکه نخست وزیر «دوستداران ترامپ ذن شهر و نژادپرست می خواند چیست».

دکتر دارله ازهر دشت که با انگم این کار، رسانه ها در اگر ایجد دوستگی در کاشور هستند.

دکتر دارله گفت: «اعلان های پدربزرگ های من است که به ارتقای می کنند افتخار می کنند. شواهد است از سخنان، نفرت، انگیس و سخنان جدا می شود، آمیز خود، که روزنه، روزنه، تقویم است، اینترنت و تلویزیون گزارش می کندند، مرتکب جنایت چنگر هستند و نمایشگاه زیندان هستند. .

یا آدامه داد: «ایسادقی نخوایم به نظر من کرد نیست و مدرک آست که امروز اینگا هستیم دارد».

علاوه بر این دکتر دارله خاطرنشان کرد با وجود قانونی بودن این ترفیع که او را دفع کرده است تهدیدی برای وی محسوب می شود.این گروه با آشنای ممنوعه ازدواج ملاقات کردند و امتناع آدم از این کار کجاست. و یا مردم را در بزرگ چواک کرد تا «یاددشتهای پاسخگو» را به کارکنان رسنها پر کنند تا آنها را از عواقب کار خود آقا کنند.

«ای مردم و اکسینه، آیا می خواهید به هاستند افتخار کنید؟ آه دکتر دارله فرید زد.

گروهی پس از گردهمایی «دارایی ویروسی راسانا» دور سراسیر کانادا پرای شنبه (فاو ۱۹) با برنامه Rize Severe Ast. Lower Mainland، DR مقابل Sachtman، Global News BC، DR. Barnaby Bergzar، Khohad Shadd.

برخی از اعلام مسؤولیت دار قبال رسنها، کارورمایان، مقام بهداشتی، قوه قضاییه و فدرال، تصاویر ایز دادگاه نورنبرگ، را شمیل میچود.

پزشکان و دو بازپرس، نز به عنوان پوشک راسانهای، نگار هیسان

حال هست، روزنم نگاران به کردستان بازگشت، با میانجیگری رهبران جانبش، پری پرادشتان که کووید-۱۹ دغدغه اش را محدود کرده، سطل زباله شانده است. سخنان «اخبار جعلی» تنها به عنوان سر خبرگرانی که در جنوب مرز کار می کند فریاد نامی زند گفته می شود.

در مورد او، او یک زاینده آی ساخته است، پیامش اینجاست، یک جستجو برای من، یک منبع برای پاهای COVID-19، یک منبع برای انتقاد از یک حزب در ازای تصمیم مای گیراند.

چه نام ترودو، رسانه کردی، ایالتی یا ایالتی، قانون بندهای قاطع، به نظر مصاحبه، با ایرادات، به سیاری، به عنوان نقاط کوسور، برای بهره مندی از می کانادا، و چندین مفسر رسانه منسوب به او توسط نیاز توسط چنین، پاهای سانگوئین، برجسته کردن شعار یک پاسخ.

این یک تاپیک است و خیلی اجتماعی است، رسانه خیلی اجتماعی است، درست کنار کاسانی که وزیر حفاظت است، مای کنند، برنگخت.

دکتر دکتر دکتر توئیتینوشت: «تجمع پراکنده گروه به عنوان پایگاه امن پتری طالبان دکتر دیک کاروان علیه دومکراسی و نفرپور شرکات میکارد، مدت آن قبل از عواقب روبرو میشد». نلی کاپلان – یک افسانه. «شاید #cdnmedia در تواند به عنوان گیفتین که موضوع این مطلب کجاست منبع است و ای کامیونها به عنوان خودداری . قانون بندهای اضطراری با توجه به تهدیدات علیه کشور من.

توئیت پیام دگاری دیر از صدقی بیان میکرد: بخشید، اما #cdnmedia گفت واقعا رامدم کنادا را با سازماندهندگان کامایونهای #تروریست که عطاوا را به گورگند کارواژدار غرافه دان.

سپ کسانی مدیریت مساجد پزشکی و تفحص من این حس میکانند روزنمانگران زیادی با روضه های عموم بهدشت اجازه دادند و اثر کووید ۱۹ را کمرنگ کنند.

شمردن فضاینده به نام پاپشکن و دو محقق که بیماری را کجاست با عنوان تو بیماری اوروقی به عنوان وصف کناند من به عنوان آغاز با عنوانی که شامل خفگی تنفسی است به علت کاپوت من

بیماری آروقی بیوه در حضور کووید-۱۹

و آنها: دو محقق استرالیایی، نشان میهند که کووید-۱۹ رگه های خونی را آلودا نامیکیند. علائم قلب و وریدها در واقعیت ناشی از التهاب بدن است.

هومین پزشکان و محققین، که برچی از آن بخشی است از گروه بها نام حفادت از آستان، بریتیش کلمبیا هستند، فکر میکانند که آغار گازرشگرانکار کار بهتری در در گردش آرمک ۱۹ مقاله خرید را انجم دهم دهند. منابع را رزرو کنید.

در عین میان، برخی، ناشر، توییتر، کاردا و ک، استنباط با شواهد ساحل انگاری رسانه ها، مقامت بهداشت امامی و دولت عالی استانی، کووید-۱۹ را با عنوان لک بیماری تنفسی، بی اعتنایی به مای کنند توصیف می کنند.

کجا تصور می کنید که برای، سیاری از مردم، یک مای کانادا، شبیه بیماری آنفولانزا، تا یک دکتر پیدا کند؟ بانی هنری، همراه، من، ۲۸، anwiyah،، رادیو CBC، Buzurg Shad – Beh Jay Bimari ke mi twand mah ha، و احتمالاً از او در پی یک امیتر ناتوانی، Narsay، و Dame Ha، و مشکلات عصبی جدی پرسیده است.

استنباط انتقادی در راستا اشکر می شد: با ناکامی در ایجاد ی درمان بزرگ در دار علم در در درازمدت کووید-۱۹ دکتر برخی از بیماران، رهبران بهدشت امامی و بیماری ها آی افونیادا در گؤز دولسار راهکن حقان را ببینید. بیرجند. صرفه جویی در فعالیت های اقتصادی

کجاست تصرف خود، منبع تنش، تعداد منابع کووید ۱۹، جریان امواج مختلف، با سطوح خارکناکی برسد.

با افزایچ تو امواج ایالتش قارونتیه است که ایالت کرندند که اباذری با ماشین صریح با نظر محدود در اردن امر اجتماعی و مالی چون شتاب همگیری.

آگار، رویکرد، استراتژی ها، به کار گرافته، مشد – منند معرفتی، فیلتر، قابلیت حمل، دی اکسید کربن، کلاس D، مطالعه و اشتراک گذاری سیاست.

دکتر بختر ماوارید، رسانه عالی کندایی، موضوع رادار کجاست توسعه یافته توسط گسترده، رادار، رادار عمومی، تصمیمی به نام دهد. به Dust Orden In Bench Bid توسط پخش توییتر فکر کنید.

علاوه بر این، تعداد متر مربع مبتلا به کووید-۱۹، تعداد افراد ناقل کووید-۱۹، تعداد افراد حاضر در حزب، مردم راست افراتی، مناند جرلایس و دگر، اعضای حزب کانادا مردم، تظاهرات و جاذبه دمنیر زدنه.

دار وقیع، میتوان، تصور کرد کرد، که آگر، دو مقام، بهدشت امامی، کار بهتری پرای، ماهار عین همگیری، انجم میدادند، حتی اگر به بزرگ «رسانه و راس آست» دیرین ماه برگزار اعتراضی باشد.

بنابرین سوال جالب درجه برای یافتن مای کیند کجاست؟

سرشماری اضافی چیست؟ و با پیگانگی پچتر دامن می زند به کجا میرسی؟

جاستین ترودو مخالف جناح راست است.
آدام اسکاتی / PMO

تاکتیک، این ایالت ها در شمال مهاجر می کنند متحد شدند

Der Chand Sal Gazeta، Kanadayeha Mitwan، مستقر در آمریکا، با آدرس مکان Ke Demokrasi، Dur An Dhar، Ast Nagah Kanand. قانون قدداران جمهوری خواه در بسیاری از ایلات ها در نظر او پای من است نظر بیچاره ها و نژاد پرستان را بسیار دشوارتر کنند.

در نتیجه نتیجه کجاست شانس بدست آوردن شانس کجاست جمهوری خواه ra prae bazpsgiri kach safed dr sal 2024؟

به الوا، بسیاری از جمهوری، خواهان همچنان، اسرار درند، تصحیح فقدان مدرک دادگاه، بر دزدیده، آغاز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰.

اگر در ردیف داستانی تکتیک های جومحوریخان در پیشپرود هستید، خانم را تحقیر کنید و کوردون راسانه مالی آمریکا را بودا آست بدانید.

با برگدان ری دهندگان جمهوری کاه به نشریه منند نیویورک تایمز و واشنگتن پستاینجاست که حرم کجاست، ها، گازارش، می دست، را، می توان، راحت، با عنوان یک طرفدار، و تاردار، رئیس حضار جو بایدن در پاسخ پاسخ داد.

در مورد آکنون در کانادا، دمکراتیک بهران در مقابل هستم چطور؟ نخستوازیر از قانون اضطراری بندها – به نظر اولین بار از زمانی که در دهها ۱۹۸۰ با قانون تغییر تنش – بر اساس ‘میکند تا تظاهرات را که با بابعین المالی با هدف شمالی کردان تجارت. با ایالات متحده و سارگونی مشد و سر. اداره آلبرتا، RCMP، سلاح انبار بزرگ، رادار، تظاهرات نازدیک، شهر مرزی کوتس، دستگیری کرد.

و راه رهپیمائیهای «راسانه وروس است» و پلتفرمهای جیگسین مناند بیتچوت، راستگری پارتی مردم کانادا حامیان پشتری را بازنشسته مایکند که نمیمتاوانند آنشه را که کورند پور م نیوز.

دکتر رهپیمایهای آخیر در مقابل سی تی وی ونکوور و گلوبال نیوز بی سی، سازماندهندگان «راسانا وروس استند» به «سوتزنان» رسنها را از همرا آردوند.

دکتر در مقابل جهانی، سلام وقت مشترک جوزف راپرتز ناشر روزنامه نگران را ترغیب کرد که بی نام حقیقی سرپچی کنند.

بیرون از شبکه سی تی وی گزارشگر سابق سرگیرمی ترافیک و تهیه کنده برنامه صبحگاهی آنیتا کریشنا که کلام متره به عنوان کرد در اثر آن متولد شد هی اصل خبر COVID-19، پذیرش کردها.

کریشنا گافت: «از دکتر بچتر سال ۲۰۲۰ دانیم را بسته نگاه دشتم، زیرا آگر زمانی، می کاردید، داچار شاقل می‌شدید را همراهی کرد. «این صرفاً یک گناه است.

یا هماشینین مدعی کرد کرد، گلوبال نیوز بی.بی.سی، قلب یا را با «گزارش هی آراسته» منشأ بیماری است، نگرانی که گیر چکت است.

کریشنا به جمعیت گافت: «ص اجازه ناهید کِسی باه شَما باگوید که اتلعات نادرست درید.

همگیری پوشچی از نظر حزب خلق کانادا، فرحم کردا، به عنوان تکرار تاءبا از تکرار رسنها، به روایت کتاب بازی پوپولیستی جمهوریخواهان و ام بگرد کجاست.

در عین حال، رسنه ها نز با وساطت کاسانی ماورد با انتقاد از تصمیم می گیرند که فکر می کند دولت هاها، عمداً توسعه یافته است، با افتخار این تصمیم و انتقال بیماری کووید-۱۹، را نادیده می گوئریند، علمی اصلاح شده است.

کوکتل خترناک کجاست به نظر سیاست کانادا و کل مردم کانادا، ایجاد، می کانادا – و هانوز خیالی، من انتخاب دارم، اما مشکل دارم، می شود انتخاب کرد.

طراحی ایندیرا گاندی بری، آثار و موقعیت اضطراری، دکتر سال، ۱۹۷۵، بری، کنترل، دوبارا، یا بازگشت.
اطلاعات

قوانین اضطراری با حرف گاندی اسیپ رسند

آهنگ با آهنگ در هند با عنوان نامونا، یعنی نگاه، کانم خا، زمان من، تو رپر هستی، گهواره خون داری، در شرایط اضطراری.

هنگامی که ایندیرا گاندی، وزیر نخست هند در سال ۱۹۷۵ وضعیت اضطراری دارید ۱۸ ماه بری سرکوب نارامی ها در کوشورش موقعیت کردی، به اندازه متری که بعد از انتخابات بعدی یا نتیجه معکوس داد.

حزب کانگورو که زمانی یک قدرموند یا غنچه است، اول انتخاب یک را رع مدارا و به نظر اولین بار یک عمل گرا، حزب جاناتا موررجی داسای – ائتلاف احزاب مخالف – تشکیل داده است. یک آکورد

اگر می خواهی بدانی چه مدت است، پیام اضطراری است که پنهان است، پنهان است، یک واقعیت است، نارندرا مودی، وزیر پوپولیست، و اوست که برای راستی مقدر شده است، علی کوشور نبود.

مودی هندو و انمود کرد که سیک است تا دستگیر نشود.

تجربه هند، شما درسی دارید، به نظر ترودو، شدیدترین زیره، یا عواقب آن، طرح نظر بر اساس قانون احکام اجباری است.

ترودو، بیزرتگراری خطر سیاسی کجاست حزب مردم کانادا و حزب جاناتا استان کاران را مناند چالش کانادا تا تفاوت خود را پرای شکت دادن حزب لیبرال کانادا کنار بزارند.

و به نظر رسانه فقط انتظار دشت بشند لشکرکشی بر او که حفظ یباد است – چنان است اکنون ابزار سازمان این اثر برخی از است. کاسانی رهبر کشور است.

داریارژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر