ED 1.77 کرور روپیه مربوط به خبرنگار راعانه ایوب را دامیما کرد. – ما آی پی اخبار


اداره آگرا (ED) روز پنج شنبه با فاز موقت ۱.۷۷ کرور روپیه مربوط به روزنامه نجار راعانه ایوب را در لینک به بایک پرونده پولشویی و آریز کرد.

Prounda ED عمدتاً روی زمین، FIR، به عنوان واسطه، لطفاً، UP، UP، D، DR، DR، DR، SAL، EXA، ارائه، STATEMENT، STATEMENT، ASSERT، AUB، مقدار اضافی، PASS، PATH، PATH، آنلاین، بیمه مالی، جمعی، KETTO، NAME، RA، AR A، AR کردی منحرف

تاشای تلفنی، پیامخا و پیامهای واتساپ توسط ایوب پساخی در پی نداشت.

FIR، سپتامبر، سال، گازتا، پاسگاه محل، ایندیراپورام، قاضی آباد، بر اساس یک شکایت، از جمله Wikas Sankritiyayan، تایید کرد. قانون IPC و فناوری اطلاعات الوا بر بخشهی، شامل ماده ۴ قانون پل سیاح نز مبنی بر کردها نمی شود و مدعی است که کردها به عنوان یا به صورت غیرقانونی با نامی که خیریه است به عنوان مردم پل بیشترین مصائب را دارد.

ویرایش شده توسط: ED

ED Show Desht ke Investigations نشان داد که ایوب ظاهراً با باز کردان یک حساب جاری بانکی میزان چهره های را پاک پارسی پکرسه Best. «اماس. رعنا ایوب همچانین مبلغ ثابتی ۵۰ میلیون روپیه دارد و همچنین چهره مردم کرد در نتیجه خلق کردها و متوالی وقتی که نظر کردها منشأ منفعت است. کردها یا ۷۴.۵۰ میلیون روپیه از طریق صندوق PM Cares، صندوق امداد CM و Ariz Cord.

اساسا، Aweed، معادل گرمی ۱،۷۷،۲۷،۷۰۴ روپیه، و سیاهان، ارزش FD 50 میلیون روپیه. پل پیوست شدت وساطت ED با عکس حسابش هی بانکی با حسابی متفاوت.

به گزارش عین شکایت، قتو، ایمیل دریک با احدکانندگان در آگوست ۲۰۲۱، گیفت بود که با میانجیگری سازمانهای، سیر قانون اولیه منشأ قانون منشأ چهره های مجموعه آئوریشد (قیسمتی و کامل) دکتر سها کمپین برهده آقااز آقا . این مطرح شادند و (تهدی) حنوز، حساب هیستند عالی ترکیبی است.

ای میل غذای کتو با عهدکانندگان، ایوپ سه کمپین را اگز کوردا بود – بری زاغه نشینان و کاشاورزن. Amdadarsani Prai Assam، Bihar و Maharashtra. و کماک به کسانی ک تحت تاثیر کووید-۱۹ قرهفته اند.

دار بیانیه ED Amdah Ast: «دکتر مجموعاً ۲,۶۹,۴,۶۸۰ روپیه و چهره با میانجیگری رعنا ایوب جمائوری شاد. چهره های حساب بانکی بالا خواهان کجاست / بدرش بردشت شاد. مبلغ ۷۲,۰۱,۷۸۶ روپیه در حساب بانکی خودش کجاست، ۳۷,۱۵,۰۷۲ روپیه در حساب خورش عفت شیخ و ۱,۶۰,۲۷,۸۲۲ روپیه در حساب بانکی به نام محمد ایوب که در یک وضعیت بسیار دشوار دقیقاً چهره های حساب خواهش و بدرش که بر اساس آن حساب خداش و آریز شاد بوده کجاست؟

ED ارجاعات و مآخذ دشت که ایوب را با ارزش ۱۰۰۰ روپیه به عنوان نظر نمایش دهید. ۳۱,۱۶,۷۷۰. رسانه کردی اگنس کجاست: “اما در مورد کیف هزینه های مدعی شدا، شاد که هزینه های شخصیت شده بسیار واقع بینانه است، ۱۷۶۶۹۷۰ روپیه است.” مخاصش شد که اسکناس سلام جاعلی وسط خانم تهیه شداح ست. رعنا ایوب، نام برچی، نهضا، به نظر من یک درخواست حقیر است، عالی آمادرسانی. هزینه های انجم از نظر امداد رسانی یک مسیر مسافرتی شخصی با عنوان حزینه از نظر امداد رسانی است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر