Moors Murders چه زمانی است که با آنچه می خواهید همراه شوید؟ – اخبار سرعت


دیگران مستند کانال ۴ قطار بادنام کیلین زنجیره در بریتانیا، آیان بردی و میرا هندلی را دونبال می کیند.

نمایش، قاتیل های مورها، ب دستان بدامی که مالت را شوکا کرد و نامها های زندانی که قبل از عمل ناشید جوان، می عملزد.

من قسمت اول گزارچای شخصی ام را به عنوان کاسانی که عین شوهر را میچناختند تقسیم کردم و تو از نزدیک شاهد کشتن دیگران بودی برادر شوهر هیندلی، دیوید اسمیت، نگاه مایکیند واسطه شدند.

بختر بخوانید: ۱۲ قربانی شانخته، شدا فرد، برنج، غرب – از، فرزندان آنها.

بعلاوه جانی جونز خواننده پاپ ده ۱۹۶۰ ک در زنده دان پا هندلی دوست شاد و دفاترش I 40 سوله با خشکیده به نام دشت دستان خود را به اشتراک می گرد.

کجاست سند همچنین شواهد کالیدی را نچان میداد که به پلیس کمک کرد کجا شوهر را پدا کند و برعکس شوهر را پدا کند روشن کند که کمک کند قربانیان را پدا کند.

قتل مورها:

Moors Murders، دوشنبه ۲۱، ۳۰ بهمن از شبکه ۴ و همه ۴ پاکش می شو.

کجا برنامه مجموع درای سه که به دو ساعت تقسیم شد با بود که هر حوطه و تقسیم زمانی که ساعت بعد از نوبت ساعت ۲۲ پخش می شد.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر