توزیع رایگان نان: MASRRAT


تسهیلات مراقبت و توسعه انسانی-MASRRAT شروع به توزیع نان رایگان به خانواده های آواره در اردوگاه های روستاهای بتبو ، کافر کارمین و کافر ناصح در مناطق فرعی عطارب کرد. جایی که تیم صحرایی نان رایگان را به 2400 خانوار آواره در اردوگاه ها تقسیم می کند تا نیازهای روزانه خود را تامین کنند.
دیدگاهتان را بنویسید