فعالیتهای پشتیبانی روانی – MASRRAT


در برابر افزایش خشونت و ویرانی که کشور ما شاهد آن است ، ضعف روانی به ویژگی مرحله بعدی تبدیل شده است. این امر باعث افزایش نیاز به خدمات حمایتی روانی و اجتماعی برای کمک به مجروحان شده است.

بنیاد مراقبت و توسعه انسانی – MASRRAT در مرکز Qawarer – کافر کارمین انواع برنامه های حمایتی روانی و مهارت های زندگی را برای دختران نوجوان و زنان در سنین مختلف و گروه ها ارائه می دهد و به آنها کمک می کند تا مهارت های اولیه برای سازگاری و غلبه بر موانع را کسب کنند. ، که از سلامت روانی و روانی آنها پشتیبانی می کند.
دیدگاهتان را بنویسید