مراسم پایانی دانشجویان MASRRAT


محصول مزرعه با پسران یتیم MASRRAT ما بالغ شد. در پایان جلسه تابستانی ، ما به شما افتخار می کنیم و آینده ای مرفه را ایجاد می کنید که در آن عدالت و صلح حاکم است. و با پیروزی و تقویت برمی گردیم ، زیرا ما بهترین افراد بودیم.

تصاویری از مراسم اختتامیه دانش آموزان مرکز قلبهای کوچک MASRRAT در فرهنگسرای الباب. این مراسم شامل پاراگراف های مختلف بوددیدگاهتان را بنویسید